ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2560
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 61
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ในภูมิภาค(Education Hub) ปีการศึกษา 2562
        รับสมัครระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องกันทรมณี อาคาร 5

        >>> รายละเอียดเพิ่มเติม

  นายจิตรภาณุ สำลี นักเรียนชั้น ม.5/15(SMTE)
เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันเครื่องบินเล็ก 4 ช่องสัญญาณ
ประเภทบินเร็ว "กิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์การบิน" โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2-4 พ.ย. 2561
>> รูปเพิ่มเติม


  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 

การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2
ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562
ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

คณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมกับฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกับ
อำเภอกันทรลักษ์ จัดงานวันครู ประจำปี 2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดยคณะกรรมการสภานักเรียน สารวัตรนักเรียน
ชมรมห้องเรียนสีเขียว ครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
ในวันที่ 12 มกราคม 2562
ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

นายชัชรินทร์ รักเกียรติ์ รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน
ในวันที่ 11 มกราคม 2562
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<