ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2559
  แผนปฏิบัติการปี 61
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
 
 
 


โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กำหนดการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561
ดังตารางข้างล่างนี้ นักเรียนสามารถติดต่อรับเงินดังกล่าวได้จากครูประจำชั้นในภาคเรียนที่ 1/2561

ระดับชั้น
วัน เดือน ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 
ปฏิทินประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วัน เดือน ปี

รายการ/กิจกรรม

 8 พฤษภาคม 2561  ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 9 พฤษภาคม 2561  ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 15 พฤษภาคม 2561  เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

สะเต็มศึกษาพัฒนากระบวนการคิด 2 (STEM)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน.)
จัดฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม พลลังงานและอาหาร แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 110 คน
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<