ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม (69)
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2562
  ผลคุณภาพภายในปี 62
  มาตรฐานการศึกษาปี 63
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
 
 


นางราตรี  ชาติดร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายวัชรินทร์  หอมคำ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมเกียรติ  ประสมศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิเชียร  สืบวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
ตำแหน่ง ครู

นายพชรพล ทินบุตร
ตำแหน่ง ครู

นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
ตำแหน่ง ครู