ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม (69)
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 64
  ข้อมูลสารสนเทศ 2563
  แผนปฏิบัติการ 2564
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 


นางสาวณภาย์ ทนงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยี


นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ว่าที่ร.ต.เหรียญ  ดาทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณีกานต์  บุญเสริม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายบรรหยัด  สุริพล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริตา  ดวงงาม
ตำแหน่ง ครู

นางสาธิดา  ดวงศรี
ตำแหน่ง ครู

นางจารุวรรณ  แสงส่อง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวลินดา  แก้วพิกุล
ตำแหน่ง ครูวิกฤต