ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม (69)
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 64
  ข้อมูลสารสนเทศ 2563
  แผนปฏิบัติการ 2564
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 

นางสาวรัฐญาภรณ์  ศิริภี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายรังษฤทธิ์    เครือบุดดา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ GPA

นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวลัดดาวัลย์  อรรคบุตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

นางสาววิภาดา  แก้วพิกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

นายอำนาจ  วิชัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Ed. Hub.

นายนันทิชชา  แสนสำอาง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT

นางสาวเกศกัญญา  เนียงภา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธีระยุทธ  สีดำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพรทิภา  พงษ์เมตตาสันติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอำภรณ์  คำแดง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ