ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม (69)
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 64
  ข้อมูลสารสนเทศ 2563
  แผนปฏิบัติการ 2564
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
- รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2564
- รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2564
- รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2564
- รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2564
- รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2564
- รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564
- ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชัน ม.1
- ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชัน ม.2
- ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชัน ม.3
- ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชัน ม.4
- ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชัน ม.5
- ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชัน ม.6
- ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
- เข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัว ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
- เข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัว ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
- ม.1 มอบตัววันที่ 29 พ.ค. 2564 ดูรายละเอียดและเอกสารที่ต้องเตรียม >>>
- ม.4 มอบตัววันที่ 30 พ.ค. 2564 ดูรายละเอียดและเอกสารที่ต้องเตรียม >>>
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้อง วคทส/SMTE ปีการศึกษา 2564
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้อง Education Hub ปีการศึกษา 2564
- ตารางสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น