ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม (69)
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 64
  ข้อมูลสารสนเทศ 2563
  แผนปฏิบัติการ 2564
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

นักเรียนชั้น ม.6/15 หลักสูตร SMTE เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์) ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดค่ายปฐมนิเทศคณะกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2564
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

>>ภาพรับประกาศนียบัตรรายบุคคล<<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 เมษายน 2564
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

>>ภาพรับประกาศนียบัตรรายบุคคล<<

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามเยี่ยมชมให้กำลังใจทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ในการประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.3 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จัดการอบรมและสร้างเครือข่ายนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา (YC) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดวันเยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน (ปฐมนิเทศคณะกรรมการสภานักเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การมอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 - 9 ตุลาคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

งานสภานักเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานกรรมการสภานักเรียนจากโรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การอบรมการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) การใช้งาน Deep ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ICT โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

นักเรียนจิตอาสา ช่วยคัดกรองบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก่อนเข้ามาภายในโรงเรียน และเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในโรงเรียน
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในภาคเรียนที่ 1/2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รับการนิเทศความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จาก สพม.28
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดติวพิเศษให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ห้องเรียนพิเศษ วคทส. นำนักเรียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการการนำเสนอโครงงานของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.ต้น
ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โครงการห้องเรียนพิเศษ วคทส. เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ-ยโสธร จัดโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

นายณัฐวุฒิ ติงสะ นักบิน.
นายภูมิพิพัฒน์ ยงเพชร ผู้ช่วยนักบิน.
ได้รับรางวัล"ชนะเลิศ" การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทBasic stick ถ้วยพระราชทาน พลเอก สมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การแข่งขันอากาศยาน "โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์การบิน" วันที่ 1-3 พ.ย. 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 16-21 ธันวาคม 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับ เทศบาลอำเภอกันทรลักษ์
นำนักเรียน คณะครูและบุคลากร จัดกระทงและขบวนฟ้อนรำ
เข้าร่วมเนื่องในวันลอยกระทง ณ สนามที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมพิธีเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตของ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"
วันที่ 13 ตุลาคม 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Camp 2019
วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รับการนิเทศจาก คณะกรรมการกำกับ นิเทศ ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 29 สิงหาคม 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 3562
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมสัญจร การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดอบรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

หมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

รับการนิเทศจาก คณะกรรมการกำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตพระวิหาร ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 สิงหาคม 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 กรมการแพทย์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 3 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

หน้าถัดไป >>>