ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม (69)
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 64
  ข้อมูลสารสนเทศ 2563
  แผนปฏิบัติการ 2564
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2564 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 พ.ค. 2564 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 26 เม.ย. 2564
 1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2564
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 เม.ย. 2564
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2564
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ดนตรีที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประกาศ ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ดนตรีที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และเครื่องฉายแสงข้ามศีรษะที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ของอาคารไอซีที
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลผู้ผลิตและส่งน้ำดื่มขวดตราสัญลักษณ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ของอาคารไอซีที
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2562
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
     >>>รายชื่อผู้สอบได้
 -  ประกาศเปลี่ยนแปล เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศเปลี่ยนแปลง
  2. หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
  3. รายละเอียดที่แก้ไข
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
  4. ขั้นตอนการประกวดราคา
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ของอาคารไอซีที
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2562
    รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์สี LED Smart TV เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายทึบแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (งปม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าร้านจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำผลไม้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ปีการศึกษา 2562
    รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว(แบบแฟลต 8 หน่วย)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
    รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 61 - 13 พ.ย. 61
  รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์การเเครื่องดนตรีออเคสตร้า (13.59) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ

  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
 -  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM Education Center)(12.8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
  4. ประกาศ2
 -  ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา และยามรักษาการณ์ 2 อัตรา
  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  จดหมายชี้แจง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )"   
     >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศ "ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )"   
     >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศ "สอบราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)"    >>> รายละเอียดคลิก <<<
 -  ประกาศ "สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับลูกข่ายและอุปกรณ์ (เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๐)"
    >>> รายละเอียดคลิก <<<
 -  ประกาศ "สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)"
    >>> รายละเอียดคลิก <<<
 -  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว >>> คลิก <<<
 -  ประกาศยื่นซองสอบราคา "โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" >>> คลิก <<<