เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำบทเรียน

    การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31101) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ใช้ในการเรียนและทบทวนเนื้อหา ใช้สอนในกรณีที่ครูผู้สอนติดภารกิจ หรือไปราชการ  และใช้เป็นแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา

    ซึ่งเปิดให้บริการสำหรับนักเรียน ครู หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ   โดยมีบทเรียนทั้งหมด 12 เรื่อง  พร้อมทั้งใบงาน  ใบกิจกรรม  และข้อสอบวัดความรู้  รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอีกด้วยคำชี้แจงก่อนเข้าใช้งานบทเรียน

(อ่านคำชี้แจงให้ละเอียดก่อนเข้าใช้งาน)

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31101) จำนวน 40 ข้อ

2. ก่อนเข้าเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยด้วย

3. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นกิจกรรมที่นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง หรือร่วมกันกับเพื่อน เพื่อศึกษาเนื้อหาในหัวข้อที่กำหนดและเป็นการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งในบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะมีคำชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ที่จะประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนได้ในแต่ละหน่วย

4. การเขียนสรุป เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาแล้ว ควรสรุปเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูล หรือสมุดจดบันทึกด้วย

5. การทำใบงาน เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาแล้ว ให้นักเรียนทำใบงานเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาและความเข้าใจของนักเรียน

6. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หลังเรียนและทำใบงาน/กิจกรรมเสร็จในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

7. การทดสอบหลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสเนทศ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31101) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนมาแล้วทุกหน่วย โดยการทดสอบหลังเรียน จะเป็นการทำแบบทดสอบแบบออนไลน์ โดยหลังจากที่ทดสอบเสร็จแล้ว ระบบจะแจ้งผลคะแนนให้นักเรียนทราบ และข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในระบบฐานข้อมูลของครูผู้สอน

*** นักเรียนจำเป็นต้องมี E-mail ที่มีโดเมนเนมของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จึงจะสามารถเข้าระบบเพื่อทำแบบทดสอบได้ ***