ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม (69)
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 64
  ข้อมูลสารสนเทศ 2563
  แผนปฏิบัติการ 2564
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
- การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ >>ดูตารางการฉีดวัคซีน<<  >>โหลดแบบฟอร์มยินยอมการฉีดวัคซีน<<
- ประกาศ เรื่อง การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
- ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
- ตารางสอบปลายภาค 1/2564 สอบ On site (มาสอบที่โรงเรียน)
หมายเหตุ ในรายวิชาที่ไม่มีในตารางสอบ ครูประจำวิชาจะดำเนินการนัดหมายสอบนอกตาราง
- ตารางสอบปลายภาค 1/2564 (สอบออนไลน์)
หมายเหตุ ในรายวิชาที่ไม่มีในตารางสอบ ครูประจำวิชาจะดำเนินการนัดหมายสอบนอกตาราง
- ประกาศรับสมัครโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ(ระดับมัธยมศึกษา) จังหวัดศรีสะเกษ
- ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ในระดับชั้น ม.2, 3, 5 และ 6
- แจ้งเก็บเงินบำรุงการศึกษา และประกาศการปรับลดเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
- ระบบการลงเวลาปฎิบัติงานราชการ Online ของครูและบุคลากร
- คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการครูฯ ปีการศึกษา 2564 (คำสั่งแม่บท)
- ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19) ให้นักเรียนทุกคนเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
- แจ้งกำหนดรูปแบบการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบ On Site)
- การเข้าออกโรงเรียน(การเปิด/ปิดประตูเข้าออก) ในสถานการณ์โควิด
- การปฐมนิเทศนักเรียนออนไลน์ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
- คู่มือการใช้งาน Gmail ในโทรศัพท์
- คู่มือการใช้งาน Google Classroom
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2564 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 พ.ค. 2564 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 26 เม.ย. 2564
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2564  >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 เม.ย. 2564  >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2564  >>>รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ >> คลิก <<
อ่านจดหมายข่าวอื่นๆ >> คลิก <<

นักเรียนชั้น ม.6/15 หลักสูตร SMTE เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์) ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดค่ายปฐมนิเทศคณะกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

รวมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2564
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 เมษายน 2564
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

มอบรางวัลแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 23/2563 ระดับประเทศ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นเนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ และสามารถทำสถิติค่าประหยัดน้ำมันได้ 139.7980 กม./ลิตร
ผู้จัดการทีม นายจรูญศักดิ์ สมสุข
ผู้ขับขี่ นายอาชิรวัตร ชาภักดี
ธุรการ นายชาญณรงค์ คำโฮม
ช่างเครื่อง นายกฤษกรณ์ เพชรดี และ นายพลวัฒน์ สัมทาน
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วันที่ 16 มีนาคม 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา มอบรางวัล"คนดีศรีกันทรลักษ์" ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามเยี่ยมชมให้กำลังใจทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ในการประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.3 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จัดการอบรมและสร้างเครือข่ายนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา (YC) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<