ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2560
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 61
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
 
 
 

เป้าประสงค์ของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

     1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง
     2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
     3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานสากล
     4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
     5. โรงเรียนมีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง
     6. ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
     7. หลักสูตร มีความหลากหลาย สนองความต้องการของผู้เรียน ตามความสามารถและความถนัดสอดคล้องตามความต้องการของชุมชน
     8. มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้